мар. 10

Kontakion, mode 2: "My soul, my soul, arise!" (Κοντάκιο "Ψυχή μου, ψυχή μου")

Никола Антонов – Стихира на монахиня Касиана, гл. 8

Никола Антонов – Не отврати, гл. 8 (Μὴ ἀποστρέψεις)

Никола Антонов – Покаяния отверзи ми двери, гл. 7

Liked it? Take a second to support Никола on Patreon!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

preload preload preload